Mở Tài Khoản Chứng Khoán Online

Tài Khoản Chứng Khoán là nơi nhà đầu tư lưu giữ cổ phiếu, tiền và các loại chứng khoán khác. Tài khoản chứng khoán được cơ quan nhà nước Việt Nam bảo vệ. Hiện này, nhà đầu tư có thể tự mở tài khoản chứng khoán online với các thao tác đơn giản.

Để mở tài khoản chứng khoán Online, anh chị nhà đầu tư chứng khoán vui lòng  thực hiện form khởi tạo THÔNG TIN TÀI KHOẢN dưới đây , sau 30 phút, tài khoản chứng khoán sẽ được giao dịch viên khởi tạo thành công.

    Đăng ký thông tin

    Tài khoản muốn đăng ký:


    Cảm ơn bạn đã đăng ký!

    Chúng tôi sẽ xử lý thông tin nhanh nhất có thể.