Facebook20
Twitter20
20

Trong hoạt động đầu tư chứng khoán , bảng giá chứng khoán là một công cụ đồng hành mà bất cứ nhà đầu tư chứng khoán nào cũng cần phải biết.  Bảng giá điện chứng khoán hay bảng giá chứng khoán trực tuyến là nơi thể hiện toàn bộ thông tin giao dịch của thị trường chứng khoán đối với các mã chứng khoán niêm yết.

Bảng giá chứng khoán thể hiện 2 bên, một bên mua và một bên bán . Bên mua có 3 giá chào mua cao nhất hiện tại chưa được khớp lệnh , tương ứng với mỗi giá là tổng khối lượng đặt mua của tất cả các nhà đầu tư chứng khoán tham gia thị trường chào mua ở từng mức giá được thể hiện. Bên bán hiện 3 giá chào bán thấp nhất hiện tại chưa được khớp lệnh , tương ứng với mỗi giá là tổng khối lượng đặt mua của tất cả các nhà đầu tư chứng khoán tham gia thị trường chào mua ở từng mức giá được thể hiện.

Khi giá mua và giá bán bằng nhau thì các lệnh mua và lệnh bán được khớp lệnh và thể hiện ở 3 cột ở giữa :

updating